Reglement

 • De fysiotherapeuten van deze praktijk gaan ervan uit dat u zich conformeert aan onderstaand reglement.
 • Deelname aan therapie, cursus of training geschiedt op eigen risico.
 • De praktijk is nimmer verantwoordelijk voor vermissing of schade aan, zowel direct als indirect, goederen van cliënten.
 • De praktijk beschikt over een klachtenprocedure, op verzoek kunt u deze ontvangen van uw behandelend fysiotherapeut.
 • Wij verzoeken u, uw persoonlijke hygiëne in acht te nemen en een handdoek mee te nemen bij elk bezoek.
 • Afzeggen van een afspraak dient minimaal 24 uur van te voren te geschieden. Bij niet of niet tijdig afzeggen van therapie of een training kan deze niet meer worden ingehaald en zal deze bij u in rekening worden gebracht.
 • Uw verzekeringsrecht voor therapie of trainingen dient u zelf na te gaan in uw polis of via de verzekeraar. Indien u niet of onvoldoende bent verzekerd, komt de behandeling geheel, respectievelijk gedeeltelijk voor eigen rekening. Tussentijdse veranderingen in uw verzekeringsrecht dient u zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.
 • De tarievenlijst van de dienstverlening hangt in de wachtkamer en is te vinden onder Vergoedingen‘.
 • Geregistreerde gegevens worden behandeld conform het gestelde in de Wet op de Bescherming Persoonsgegevens. De praktijk heeft zich aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
 • Roken is niet toegestaan in het gehele gebouw.
 • Wij verzoeken u gebreken of storingen te melden bij een van de medewerkers.

Privacyregels

De fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd:

 • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
 • Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er (wetenschappelijk) onderzoek worden verricht. Daarvoor is het ondermeer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem). Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens (anoniem) voor (wetenschappelijk) onderzoek worden gebruikt kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut.
 • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Nadat de behandeling gestopt is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen binnen de praktijk werkzame mensen deze gegevens in kunnen zien.

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.